跳至內容

Chîn-kông-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Tsin-kông-khî (湞江區) he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Shâu-kûan-sṳ só kón-hot ke khî.

Tshâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]