Ǹg-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Ǹg-phu (魚部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 195 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ǹg-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 魚鱼𩵋
1
2 䰳魛魜魝魞
3 䰴䰵䰶魟魠魡魢𩵚𩵜𩵝𩵞
4 䰺䰻䰼䰽䰾䱽䰷䰸䰹魪魫魬魭魮魯魣魤魥魦魧魨魩魰魱魲魳魴魵魶魷魸魹魯龽𩵼𩵽𩵾𩵿
5 䰿𩶘鮣䱀䱁䱂䱃䱄䱅䱆䱇䱈䱉魺魻魼魽魾魿鮊鮋鮌鮍鮎鮏鮀鮁鮂鮃鮄鮅鮆鮇鮈鮉鮐鮑鮒鮓鮔鮕鮖鮗鮘鱸𩶛𩶝𩶟
6 䱊䱋䱌䱍䱎鮚鮛鮜鮞鮟鮙鮠鮡鮢鮤鮆鮥鮦鮧鮨鮩鮪鮫鮬鮭鮮鮯鮰鮱鮲鮳鮴鱭鮫鮮鮺鮝鱘鮭鮚鮳鮪鮞鮦鰂鮜𩶪𩷆𩷇𩷈𩷉𩷊
7 䱏䱐䱑䱒䱓䱔䱕䱖䱗䱘鮵鮶鮷鮸鮹鮻鮼鮽鮾鮿鯀鯁鯂鯃鯄鯅鯆鯇鯈鯉鯊鯋鯌鯍鯎鯏鯐鯑鯒鯓鯽鯁鱺鰱鰹鯉鰣鰷鯀鯊鯇鮶鯽鯒𩷕𩷛𩷳𩷶
8 䱚䱛䱜䱝䱞䱟䱪䱙䱠䱡䱢䱣䱤䱥䱦䱧䱨䱩鯔鯕鯖鯗鯘鯙鯚鯛鯜鯝鯞鯟鯠鯡鯢鯣鯤鯥鯦鯧鯨鯩鯪鯫鯬鯭鯮鯯鯰鯱鯲鯳鯴鯻鯖鯪鯕鯫鯡鯤鯧鯝鯢鯰鯛鯨鯵鯴鯔𩸭𩸮𩸯𩸽𩸄𩸆𩸕𩸘𩸰𩸱𩸲𩸳𩸴𩸵𩸶𩸷𩸸
9 䱫䱬䱭䱮䱯䱰䱱䱲䱳䱴鯶鯷鯸鯹鯺鯼鯾鯿鰀鰊鰋鰌鰍鰎鰏鰁鰚鰛鰂鰃鰄鰅鰆鰇鰈鰉鰐鰑鰔鰕鰖鰗鰘鰙鰠鱝鰈鱨鰛鰃鰓鰐鰍鰒鰉鰁鱂鯿鰠𩹪𩹫𩹬𩹭𩹮𩹯𩹉𩹤𩹨𩹩𩹰
10 䱺䱻䱼䱽䱵䱶䱷䱸䱹䲤䱷鰜鰝鰞鰟鰪鰫鰬鰭鰮鰯鰡鰢鰣鰤鰥鰦鰧鰨鰩鰰鰏鰲鰭鰨鰥鰩鰟鰜𩺊𩺋𩺌𩹹𩺡𩺢𩺣𩺤𩺥𩺦𩺧𩺨𩺩𩺪𩺬
11 鱀䱾䱿鱉鰲䲀䲁䲂䲃䲄䲅䲆䲇䲈鰺鰻鰼鰽鰾鰿鰱鰳鰴鰵鰶鰷鰸鰹鱀鱁鱂鱃鱄鱅鱆鱇鱈鰳鰾鱈鰻鰵鱅䲁鰼鷠𩺯𩺰𩺱𩺺𩻃𩻄𩻐𩻑𩻒𩻓𩻔𩻕
12 䲊䲋䲌䲍䲎䲏䲉鱊鱋鱌鱍鱎鱏鱚鱛鱉鱐鱑鱒鱓鱔鱕鱖鱗鱘鱙鱒𩻛𩻟𩻩𩻸𩻹𩻺𩻻𩼀𩼁
13 䲐䲑䲒䲓䲔䲕鱜鱝鱞鱟鱪鱫鱠鱡鱢鱣鱤鱥鱦鱧鱩鱯鱤鱣𩼈𩼢𩼣𩼤
14 䲖䲗䲘鱬鱭鱮鱯鱨鱰𩼨𩼰𩼷𩼸𩼧
15 䲙鱱鱲鱳鱴鱵鱶𩽊𩽋𩽉
16 䲚䲛鱷鱸𩽖𩽗
17 𩽤𩽥
18
19
21 𩽸
22
33