Yí-phu (雨)

Chhiùng Wikipedia lòi

Yí-phu (雨部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 173 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yí-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1 𩁶
3 䨋雩雪雫𩁹𩂀𩂁
4 䨌䨍雬雭雮雯雰雱雲𩂋𩂏𩂄𩂈𩂐𩂑
5 䨎雴雵零雷雸雹雺電雼雽𩂠𩂟𩂓𩂕零
6 䨏䨐䨑䨒䨓䨔䨕䨖雿𩂯𩂰𩂱𩂶需霁
7 䨗䨘䨙𩃀𩃎霊霂霃霄霅霆震霈霉
8 䨚䨛䨜䨝𩃤𩃥𩃬𩃭𩃳霋霌霍霎霏霐霑霒霓霔霕霖霗
9 䨞䨟䨠䨡䨢䨣䨤霚霛霜霝霞霟𩄍𩄎𩄏霘霙霠𩄐𩄑𩄒𩄓𩄔
10 䨪䨥䨦䨧䨨䨩霡霢霣霤霥𩄨𩄰𩄱𩄲𩄳𩄴𩄵𩄶
11 䨫䨬䨭䨮䨯霪霫霬𩄼𩅍𩅚𩅛𩅜霦霧霨霩𩅘𩅙
12 䨰䨱霮霯𩅞𩅺𩅻霰霱霳霴𩅰𩅹
13 露霺霻𩆋𩆍𩆏霵霶霷霸霹𩆐
14 䨲䨳䨴𩆠𩆡𩆢霼霽霾霿𩆜靀
15 䨵䨶𩆨𩆪𩆬靁
16 䨷𩆴靂靃靄靅靆靇靈
17 䨸𩆷𩆾靉
18 𩇅𩇆靊
19 䨹靋靌靍靎
21 𩇍靏
28
31
44