Ngá-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngá-phu (瓦部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 98 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngá-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2 㼗瓧
3 㼘㼙𤬪瓨瓩
4 㼚㼛𤬲瓪瓫瓬瓭瓮瓰瓱瓲
5 㼜㼝㼞㼟㼠𤬸瓳瓴瓵
6 㼡㼢㼣㼤㼥㼦瓶瓷瓸
7 㼪㼧㼨㼩𤭚𤭖瓹瓺瓻瓼
8 㼫㼬㼭㼮㼯㼰㼱瓽瓾瓿甀甁
9 㼲㼳㼴㼵㼶㼷𤭮𤭯𤭵𤭶𤭷𤭸甂甃甄甅甆
10 㼺㼸㼹𤮃𤮄甇甈甉
11 㼻㼼㼽㼾甊甋甌甍甎
12 㼿㽀㽁㽂㽃㽄㽅𤮑𤮒𤮗甏甐甑甒
13 㽆㽇𤮞𤮟𤮘甓甔甕
14 㽈㽉𤮠甖
15 𤮥
16
17
19
20