Chhak-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhak-phu (赤部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 155 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhak-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
3
4 赥赦赧
5 𧹟
6 赨赩䞒
7 赫𧹥𧹦䞓䞔
8 𧹪𧹫
9 赬赭赮𧹰𧹱
10
12 𧹻𧹼
14 𧹿䞕
15 𧺀𧺁
16 𧺂𧺃