Lói-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Lói-phu (耒部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 127 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lói-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2
3 䎢耔
4 耕耖耗耘耙
5 䎣耚耛耜耝耞耟
6
7 䎤䎥耡耢
8 䎦䎧䎨䎩䎪𦓿耣耤耥
9 䎫耦耧
10 耪耨耩𦔒䎬
11 䎭䎮䎯耫耬𦔙
12 䎰耭耮
14
15 䎱耰
16 耱耲