Sái-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Sái-phu (豸部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 153 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sái-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
3 豺豻豹
4 豼豽𧲫䝖䝗䝘
5 豾豿貀貁貂貃𧲱𧲸𧲼䝚䝛
6 貊貄貅貆貇貈貉𧳅𧳇
7 貋貌貍𧳘䝜
8 貎貏䝝䝞
9 貐貑貒貓䝟
10 貔貕貖䝠
11 貗貘貙𧴋䝡䝢
12 貚䝣䝤䝥䝦
18
20