Ma̍k-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Ma̍k-phu (麥部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 199 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ma̍k-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 麥麦
2 𪋿
3 䴬䴭䴮麧
4 䴯䴰麨麩麪麫
5 䴱䴲䴳䴴麬麭麮
6 䴵麯麰
7 䴶䴷䴸麱麲
8 䴺䴻䴼䴽䴹麳麴
9 𪍑麵麺
10 䴾䴿䵀
11 䵁䵂䵅麶
12
13
14
15 𪍿
18