Fû-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Fû-phu (虍部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 141 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fû-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 虍⻁
2 虎虏䖈
3 虐彪䖉
4 䖊䖋䖌虑虓䖍虔
5 䖎䖏虚虛處虖虗虘虙
6 虜虝䖐䖑
7 虞號䖒䖓䖔䖕䖖
8 𧇍虠虡
9 䖗虢
10 虣䖘虤虥虦
11 虧䖙虨
12 虩䖚䖛
13
17 𧈛
20