Hie̍t-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Hie̍t-phu (穴部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 116 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hie̍t-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1
2 究穷䆑
3 空穻穸穹䆒
4 穼穽穾穿窀突窂窃𥤼䆓䆔䆕䆖𥥅𥥆突
5 窊窋窌窍窄窅窆窇窈窉䆗䆘䆙𥥖
6 窏窐窑窒窓窔窕䆠䆚䆛䆜䆝䆞䆟
7 窚窛窜窝窖窗窘窙䆡䆢䆣䆤䆥
8 窞窟窠窡窢窣窤窥窦窧䆦䆧䆨䆩𥦬𥦜𥦝
9 窨窩窪窫窬窭䆪䆫𥧄𥧌𥧎
10 窮窯窰窱窲窳窴䆬䆭䆮𥧔𥧩𥧪窱
11 窵窶窷窸窹窺窻窼窽𥨋䆯䆰䆱䆲䆳䆴𥧹
12 窾窿竀竁竂竃䆵䆶䆷䆸䆹䆺䆻
13 竄竅𥨧𥨨䆼䆽
14 竆䆾䆿
15 竇䇀
16 竈竉𥩇
17 竊𥩉䇁
19 𥩍
24 𥩔