Kúi-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Kúi-phu (鬼部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 194 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kúi-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2 𩱻
3
4 鬾鬿魀魁魂䰟𩲎
5 魄魅魆魃䰡䰠𩲭𩲥𩲡
6 魇䰣䰢𩳊
7 魈魉
8 魊魋魌魍魎魏䰦䰧䰤䰥𩳴𩳳䰩
9 䰨𩴅
10 魐䰪
11 魖魑魒魓魔𩴚
12 魕䰬䰭䰫𩴬
13
14 魗魘魙䰰䰯
15 𩴾
17 𩵃
24