Khiam-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Khiam-phu (欠部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 76 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khiam-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2 次欢
3 㰝㰞
4 㰟㰠㰡㰢欣欥欦
5 㰣㰤㰥㰦㰧㰨欪欨欩
6 㰪㰫㰬㰭㰩欫欬欭欮欯欰欱𣢹
7 㰮㰯㰰㰱欲欳欴欵欶欷欸
8 㰲㰳㰴㰵㰶㰸欺欻欼欽款欿欹
9 㰺㰻㰼㰽㰾㰹歀歁歂歃歄歅歆歇歈
10 㰿㱀㱁歊歋歌歍歉
11 㱂㱃歎歏歐歑歒歓
12 歔㱄㱅歚歔歕歖歗歘歙
13 㱆㱇㱈㱉歛歜歝
14 歞歟
15 㱊歠
16
17 㱌歡
19
21