Tái-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Tái-phu (歹部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 78 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tái-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 歹歺
2 㱙死
3 歼𣧂
4 㱚㱛㱜㱝歽歾歿殀殁𣧑
5 㱞㱟㱠殂殃殄殅殆
6 㰷㱡殊殈殉
7 㱢㱣殌殍殎殏殐殑𣨕
8 㱤㱥㱦㱧㱨㱩殚殔殕殖殗殘殙𣨭𣨮𣨧𣨰
9 㱪㱫㱬㱭㱮殛殜𣩁𣩂
10 㱯㱰㱱㱲殝殞殟殠
11 㱳㱴殢殣殤殥殦
12 㱵㱶㱷殧殨殩殪殫𣩦
13 㱸殬殭殮
14
15 殰殱𣩸
16 㱺㱹
17
19