Kiet-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Kiet-phu (革部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 177 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiet-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2
3 䩐䩑䩒靫靬靭靮靯靰靱
4 䩓䩔䩕䩖䩗䩘靲靳靴靵靶靷靸靹
5 䩚䩛䩜䩝䩞䩙靺靻靼靽靾靿鞀鞁鞂鞃鞄鞅鞆𩊅
6 䩟𩊠鞊鞋鞌鞍鞎鞏鞇鞈鞉鞐
7 䩠䩡䩢䩣䩤䩥䩦䩧𩊱𩊽𩊾鞓鞔鞕鞖鞗鞘鞙
8 䩮䩪䩫䩬䩭䩮䩨䩩鞠鞡鞚鞛鞜鞝鞞鞟
9 䩯䩰䩱䩲䩳䩴䩵鞢鞣鞤鞥鞦鞧鞨鞩鞪鞫鞬鞭鞮鞯鞰𩋡𩋯𩌂
10 䩶䩺䩻䩶䩷䩸䩹鞱鞲鞳鞴鞵鞶鞷𩌈
11 䩼䩽䩾鞸鞹鞺鞻
12 䩿䪀䪁䪂䪃䪄鞼鞽鞾鞿
13 䪅䪆韀韁韂韃𩍜𩍓𩍢𩍣
14 䪇䪈韄韅
15 䪉韆韇韈
16 䪊䪋
17 䪌䪍韉
18
21