Chiû-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Chiû-phu (舟部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 137 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiû-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
1 𦨇
2 䑠舠
3 𦨑䑡䑢䑣舡舢舤
4 𦨜𦨞航舫般舭舮舯䑤䑥舥舦舧舨舩
5 𦨭𦨮𦨢舺舻䑦䑧䑨䑩舲舳舴舵舶舷舸船
6 䑫𦨻𦨴䑪䑫䑬䑭䑮舼舽舾舿
7 𦩂䑯䑰艀艁艂艃艄艅艆艇艈艉
8 𦩚𦩛𦩑𦩒𦩘艊艋艌艍䑱䑲䑳䑴䑵䑶䑷䑸
9 𦩰𦩳䑺䑻艎艏䑹艐艑艒艓艔
10 𦪂𦪃䑼䑽䑾艕艖艗艘艙
11 𦪌𦪏𦪈𦪐䑿艚艛艜艝䒀䒁䒂䒃䒄䒅
12 𦪦艞艟䒆䒇䒈艠
13 𦪨艡艢艣艤艥
14 𦪵䒉艦艧艨艩
15 𦪷𦪻𦪼艪
16
17
18