Kí-phu (己)

Chhiùng Wikipedia lòi

Kí-phu (己部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 49 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kí-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 己已巳
1
2
4
5 巶㠰
6 巷巸巹巺巻
7
8
9 巽𢁉𢁅
10 𢁊
12 𢁋
13 𢁍
17 𢁑