Ngiù-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngiù-phu (牛部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 93 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngiù-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 牛牜⺧
2 㸨牝牞牟
3 㸪㸩牠牡牢牣牤𤘘
4 㸫㸬㸭㸮㸯牪牫牬𤘪牥牦牧牨物𤘩
5 㸰㸱㸲㸳㸴牭牮牯牰牱牲牳牴牵
6 㸵㸶㸷㸸牺牶牷牸特𤙖
7 㸺㸻㸼㸽㸾㸿㸹㹀牻牼牽牾牿𤙭𤙮犁𤙥
8 㹁㹂㹃犋犀犂犃犄犅犆犇犈犉𤙴𤚆𤚇
9 㹅㹆㹇㹈𤚥𤚦𤚧犌犍犎犏犐犑𤚗
10 犕㹊㹋㹄㹉𤛇犒犓犔犕犖犗
11 㹌㹍㹎㹏㹐𤛔𤛞𤛠犚犛犘犙
12 㹑㹒㹓犜犝犞犟
13 㹔㹕㹖犠
14 㹗㹘
15 㹙犡犢犣犤犥犦
16 犧犨𤜆
17
18 㹛犩
20
23