Piâu-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Piâu-phu (髟部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 190 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Piâu-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
2 䯭䯮髠
3 髡髢
4 䯯䯰䯱䯲䯳䯴髣髤髥髦髧髨髩髪𩬎𩬅𩬆
5 䯵䯶髫髬髭髮髯髰髱髲髳髴𩬪𩬑
6 䯷䯸髵髶髷髸髹髺髻鬇𩭆
7 䯹䯺䯻䯼髼髽髾髿鬀鬁鬂𩭜
8 䯽䯾䯿䰀䰁䰂䰃鬃鬄鬅鬆鬈𩭵𩭶
9 䰄䰅䰆䰇鬊鬋鬌鬍鬎鬏鬉𩮔𩮕
10 鬒䰊䰋䰈䰉鬐鬑鬒鬓𩮭鬒
11 䰌䰍鬝鬔鬕鬖鬗鬘𩮿𩯀𩯁𩯂
12 䰎鬚鬛鬜鬙𩯕
13 鬞鬟鬠
14 䰏䰐䰑䰒鬡鬢𩯮𩯯
15 䰓䰔鬣𩯹
16
17
19
21 𩰈