Hiông-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Hiông-phu (香部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 186 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hiông-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
4
5 䭯馛馜馝
7 馠馞馟
8 䭰䭱䭲馡馢馣𩡋
9 馤馥
10 馧馦馧𩡗
11 馨𩡜
12
14
18 䭳馫