Khén-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Khén-phu (犬部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 94 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khén-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0 犬犭
1
2 犯犰𤜠
3 犲犴犳犱犵犷𤜬𤜭𤜥状
4 㹜㹝㹞㹟㹠犹犺犻犼犽犾犿狀狁狂狃狄狅狆狇𤜯𤝋狀
5 㹪㹡㹢㹣㹤㹥㹦㹧㹨㹩狉狊狋狌狍狎狏狐狑狒狓狔狕狖狗狘狙狚狛狜狝狞𤝞𤝫𤝑𤝕
6 㹫㹬㹭㹮㹯㹰狟狠狡狢狣狤狥狦狧狨狩狪狫独狯𤞏𤝹𤞐𤞑𤞒𤞓𤞔𤞕𤞖𤞘
7 㹱㹲㹳㹴㹵㹶㹷㹸狳狴狵狶狷狸狹狺狻狼狽狾狿𤞦𤞧𤞨𤞩𤞪𤞫𤞺𤞻𤞼𤞽𤟂猀猁猂
8 㹺㹻㹼㹽㹾㹿㹹㺀𤟎𤟛猊猋猌猍猎猏猚猛猜猝猞猟猄猅猆猇猈猉猐猑猒猓猔猕猖猗猘猙猠猡
9 㺁㺂㺃㺄㺅𤟠𤟱猬猭猯𤠋猢猣猤猥猦猧猨猩猰猱猲猳猴猵猶猷猸猹獁獓𤠂𤠃𤠄𤠅𤠆猫猪
10 㺊㺋㺌㺍㺇㺈㺉猺猻猼猽猾猿獊𤠚獀獂獃獅獆獇獈獉𤠒𤠣𤠤𤠰𤠱𤠲𤠳𤠴𤠶𤠷
11 㺎㺏㺐㺑㺒㺓獌獍獎獏𤡌𤡚𤡛獄獐獑獒獔獕𤠹𤡁
12 㺔㺕㺖㺗㺘㺙獋獚獛獜獝獞獟𤡮獖獗獘獙獠獡獢獣獤𤢂𤢇𤢈
13 㺚㺛㺜𤢤𤢥獪獫獬𤢌獥獦獧獨獩𤢔𤢖𤢗
14 㺝㺞㺟𤢫𤢬獮獯獰獱獲獳獴
15 㺠𤢽𤢾𤢿𤣄獵獶獷獸獵
16 獺㺡㺢獺獻獹
17 㺣㺤㺥㺦獼獽
18 獾獿
19 𤣚玀
20 玁玂玃
21 㺧𤣡