Fông-phu (匚)

Chhiùng Wikipedia lòi

Fông-phu (匚部) he hon-sṳ lî-tú ke yit chak sṳ-phu, chhai Không-hî Sṳ-tién lî-tú phài thi 22 vi.

Sṳ-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-phu ke Hon-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ kí va̍k Hon-sṳ
0
3 匛 匜 匝 匞
4 匟 匠 匡 匢
5 匣 匤 匥 医
7 匦 匧
8 匨 匩 匪 匫
9 匬 匭 匮
11 匯 匰
12 匱 匲
13
14
15
17
18